Ana sayfa BT Gündem 4G ihalesi 26 Mayıs’ta

4G ihalesi 26 Mayıs’ta

71
0

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 4G ihalesini 26 Mayıs Salı günü Ankara’da gerçekleştirecek.Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan nüshasında yer alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ilanına göre ihalenin asgari tutarı 2 milyar 298 milyon 67 bin 661 Avro olarak belirlendi..

İHALE ŞÖYLE

1 – İhale sonucunda verilecek olan yetkilendirmenin konusu, ilgili mevzuat hükümleri ve Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi kapsamında IMT hizmet ve altyapılarına ilişkin mobil elektronik haberleşme şebekesinin kurulması, geliştirilmesi, işletilmesi ve şebekenin yetkilendirme süresi sonunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun göstereceği kuruluşa çalışır vaziyette ve bedelsiz olarak devredilmesidir.

Yapılacak ihalede;

  • 800 MHz Frekans Bandından; 2×30 MHz’likFDD frekansı (791 – 821 MHz (DL)/832 – 862 MHz (UL)), 2×10 MHz’lik 3 paket halinde,
  • 900 MHz Frekans Bandından; 2×10,4 MHz’likFDD frekansı (880,1 – 890,1 MHz (UL)/925,1 – 935,1 MHz (DL) ile koruma bantları (901,1-901,3 MHz (UL)/946,1-946,3 MHz (DL) ile 912,3-912,5 MHz (UL)/957,3-957,5 MHz (DL) arası)), 2×1,4 MHz’lik 2 paket ve 2×7,6 MHz’lik tek paket halinde,
  • 1800 MHz Frekans Bandından; 2×59,8 MHz’likFDD frekansı (1725,1 – 1784,9 MHz (UL)/1820,1 – 1879,9 MHz (DL)), 2×29,8, 2×20 ve 2×10 MHz’lik paketler halinde,
  • 2100 MHz Frekans Bandından; 2×10 MHz’likFDD frekansı (1970 – 1980 MHz (UL)/2160 – 2170 MHz (DL)) ve 1×10 MHz’lik TDD frekansı (2015-2025 MHz), 2×5 MHz’lik 2 adet FDD ve 1×10 MHz’lik 1 adet TDD paketi halinde,
  • 2600 MHz Frekans Bandından; 2×60 MHz’likFDD frekansı (2500 – 2560 MHz (UL)/2620 – 2680 MHz (DL)), 2×25, 2×15, 2×10 ve 2×10 MHz’lik paketler ile 1×40 MHz’lik TDD frekansı, (2570 – 2610 MHz), 1×15, 1×10, 1×10 ve 1×5 MHz’likpaketler halinde

olmak üzere, IMT hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme kapsamında yetkilendirme süresince tahsis edilmesini teminen beş farklı bantta toplam yirmi (20) ayrı frekans paketi satılacaktır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile GSM İmtiyaz Sözleşmesi ve IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmesi imzalamış olan istekliler E4 paketi hariç tüm frekans bantlarında yapılan paket satışlarına katılabilecektir. Bu isteklilerin dışındaki diğer istekliler ise, sadece E4, F1, F2, F3 ve F4 paket satışlarına katılabilecektir. 2600 MHz Frekans Bandı TDD Frekans Bloğunda yapılacak paket satışlarına sadece 2600 MHz Frekans Bandı FDD Frekans Bloğunda yapılan paket satışları sonucunda paket kazanmış istekliler katılabilecektir.

İhale sonucunda 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz ve 2100 MHz frekans bantlarında tamamı GSM İmtiyaz Sözleşmesi ve IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmesi sahibi olmak üzere en fazla üç (3) işletmeci,  2600 MHz Frekans Bandında ise üçü GSM İmtiyaz Sözleşmesi ve IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmesi sahibi İstekliler olmak üzere en fazla dört (4) işletmeci yetkilendirilecektir.

Yetkilendirme süresi, yetkilendirme tarihinden itibaren 30/04/2029’a kadardır.

2 – İhale şartnamesini satın almak isteyenler, ihalenin Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Vakıflar Bankası Yenişehir Şubesi TR 8700 0150 0158 0072 8521 4707 IBAN numaralı tahsilat hesabına 50.000,00 (Ellibin) TL’yi Ticaret Unvanı veya adı ile “IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin İhale Şartnamesi Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu elden teslim etmeleri şartıyla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan ihale şartnamesini alabilirler. İhale şartnamesi ve ekleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda mesai saatleri içerisinde ve Kurumun sağlayacağı imkanlar ölçüsünde bedelsiz olarak görülebilecektir. Her ne sebeple olursa olsun ihale şartnamesi için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

3 – IMT hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme ihalesi, 15/01/2010 tarih ve 27463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliğine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 26 Mayıs 2015 Salı günü saat 10.30’da, “Yeşilırmak Sok. No:16 06430 Demirtepe/Ankara” adresindeki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez binasında yapılacaktır.

İhalede Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliği uyarınca kapalı teklif ve devamında açık teklif usulü uygulanacaktır.

4 – İstekliler, Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliğinin 18’inci maddesi uyarınca, İhale Şartnamesinde teklif vereceği her bir paket satışı için ayrıntıları aşağıdaki tabloda yer alan ilgili frekans paketinin asgari değerinin %5’i oranında geçici teminat verecektir.

Asgari Değerler ve Geçici Teminat Tutarları

 

Paket Adı Frekans Bantgenişliği(MHz) Asgari Bedel – Avro(KDV Hariç) Geçici Teminat Tutarı (Avro)
A1 800 MHz FDD 2×10 372.926.013 18.646.300,65
A2 800 MHz FDD 2×10 372.926.013 18.646.300,65
A3 800 MHz FDD 2×10 372.926.013 18.646.300,65
B1 900 MHz FDD 2×7,6 216.819.184 10.840.959,20
B2 900 MHz FDD 2×1,4 39.940.376 1.997.018,80
B3 900 MHz FDD 2×1,4 39.940.376 1.997.018,80
C1 1800 MHz FDD 2×29,8 283.411.778 14.170.588,90
C2 1800 MHz FDD 2×20 190.209.247 9.510.462,35
C3 1800 MHz FDD 2×10 95.104.623 4.755.231,15
D1 2100 MHz FDD 2×5 35.664.234 1.783.211,70
D2 2100 MHz FDD 2×5 35.664.234 1.783.211,70
D3 2100 MHz TDD 1×10 35.664.234 1.783.211,70
E1 2600 MHz FDD 2×25 64.647.293 3.232.364,65
E2 2600 MHz FDD 2×15 38.788.376 1.939.418,80
E3 2600 MHz FDD 2×10 25.858.917 1.292.945,85
E4 2600 MHz FDD 2×10 25.858.917 1.292.945,85
F1 2600 MHz TDD 1×15 19.394.188 969.709,40
F2 2600 MHz TDD 1×10 12.929.459 646.472,95
F3 2600 MHz TDD 1×10 12.929.459 646.472,95
F4 2600 MHz TDD 1×5 6.464.729 323.236,45
Toplam 390,4 2.298.067.661

 

Teminat olarak;

(a) Teminatın verildiği günkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Avro efektif satış kuru üzerinden hesaplanmış tedavüldeki Türk Lirası cinsinden nakit veya

(b) 5411 sayılı Bankacılık Kanun’un 3’üncü maddesinde tanımlanan bankalardan alınmış teminat mektubu

kabul edilecektir.

5 – Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş anonim şirketler ihaleye teklif verebilecektir. İsteklinin ihale şartnamesinde yer verilen örneğe uygun olarak hazırlanacak başvuru formu ekinde sunacağı teklifte aşağıdaki belgelerin yer alması gerekmektedir:

5.1. İsteklinin;

  1. i. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, yalnızca yetkilendirmeye tabi faaliyetleri veya bununla birlikte yetkilendirme konusu hizmeti yerine getirirken gerekli ve/veya ilgili olan cihaz satış, kurulum, bakım-onarım ve danışmanlık gibi faaliyetleri yürütmek üzere anonim şirket statüsünde kurulmuş olduğunu,
  2. Ana sözleşmesinde faaliyet alanı kapsamında “elektronik haberleşme hizmeti/telekomünikasyon hizmeti sunulması ve/veya şebekesi veya altyapısı kurulup işletilmesi” ifadesine veya yetkilendirilmeyi talep ettiği elektronik haberleşme faaliyetine yer verildiğini,

iii. Sermaye piyasasına ilişkin mevzuata göre halka arz edilen hisseler hariç olmak üzere şirket hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olduğunu

gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı sureti (İstekli, bu belgeleri başvuru esnasında verememesi durumunda, kendisinin veya yetkilendirilme amacıyla kendisi tarafından kurulacak şirketin bu maddede yer alan şartları sağladığını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslını veya noter onaylı suretini yetkilendirme tarihinden önce Kuruma teslim edeceğine ilişkin taahhütnameyi Kuruma teslim edecektir.).

5.2. İsteklinin ihaleye başvurduğu tarih itibariyle şirket hissedarlarını (hisse miktarları, nominal değerleri, oranları ve varsa hisse grupları dahil) gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı sureti ile hisse oranlarını da gösteren ortaklık yapısına ilişkin şema veya Noter onaylı pay defteri sureti ile hisse oranlarını da gösteren ortaklık yapısına ilişkin şema,

5.3. İsteklinin Kurum ile GSM İmtiyaz Sözleşmesi ve IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmesi imzaladığını gösterir Kurum tarafından verilmiş belge (Bu belge, yalnızca GSM ve IMT-2000/UMTS hizmeti sunan İşletmecilerden istenecektir.),

5.4. İsteklinin ödenmiş sermayesinin (azınlık hakları hariç olmak üzere) asgari 50.000.000,00 (Ellimilyon) TL tutarında olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya bu belgenin verilememesi halinde ihale şartnamesinde örneği verilen taahhütname,

5.5. İsteklinin noter tasdikli imza sirküleri,

5.6. İsteklinin Yetkili Temsilcisinin;

(a) İhale Şartnamesi ekindeki örneğe uygun vekâletnamesi,

(b) noter tasdikli imza beyannamesi,

(c) noter tasdikli nüfus cüzdanı veya pasaport sureti,

5.7. Teminata ilişkin olarak ihale şartnamesindeki şartlara uygun banka dekontu veya geçici teminat mektubu,

5.8. İsteklinin hisselerinden en az yüzde on (%10)’una sahip gerçek kişi ortaklar ve tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişilerin; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Üçüncü Kısım Onuncu Bölümünde sayılan bilişim alanındaki suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymiş olmaması, taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezalarından biri yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, inancı kötüye kullanma, hileli iflas ve konkordato, kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymiş olmadığını gösterir adli sicil kayıtları,

5.9. İhale Şartnamesinde verilen örneğe uygun olarak hazırlanacak IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Kapsamındaki Yükümlülüklere İlişkin Taahhütname,

5.10. Şartname Alındı Belgesi.

Kurum ile GSM ve IMT-2000/UMTS imtiyaz sözleşmesi de imzalamış olan İstekliden 5.1., 5.4., ve 5.8. bentleri kapsamında talep edilen belgeler istenmez.

Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesindeki katılma şartlarını taşımayanlar veya gerekli belgeleri süresinde vermeyenler ihaleye katılamazlar.

İsteklilerin, borsaya kote hisseler hariç olmak üzere, ortakları veya ortaklarının doğrudan veya dolaylı bir biçimde hisse sahibi oldukları ya da başka yollarla kontrolleri altında bulundurdukları şirketler ve iştirakleri, hangi surette olursa olsun ihalelere katılamazlar. Birbiri ile bu yönde ortaklığı veya iştiraki tespit edilen istekliler ihaleye katılmaları halinde ihaleden elenir, ihaleyi kazanmaları halinde bu isteklilere yetkilendirme yapılmaz. Söz konusu istekliler tarafından verilen teminatlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gelir kaydedilir.

6 – Teklifler, 20 Mayıs 2015 Çarşamba gününden son teklif verme tarih ve saati olan 26 Mayıs 2015 Salı günü Saat 09.30’a kadar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez binasında, ihale komisyonunun en az bir üyesinin imzaladığı sıra numaralı alındı belgesi karşılığı, ihale komisyonuna elden teslim edilecektir. Başka şekilde veya son teklif verme tarih ve saatinden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Teklif verme süresi hiçbir surette değiştirilmeyecektir.

İlan olunur.