AK Parti, dijital dönüşüm vaadediyor

Türkiye’yi eğitim, sağlık, bilgi ve iletişim, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, lojistik ve ticarette yerli ve milli üretimle dünyada söz sahibi olan ve cazibe merkezi konumunda bir ülke haline dönüştürme iddiasını ortaya koyan AK Parti’nin, en büyük projesi, vaadi dijital dönüşüm.Uzaktan eğitim yöntemlerini, dezavantajlı kesimler ile eğitim çağı dışında kalanların kaliteli eğitim imkanlarına erişmesinde etkin bir araç olarak kullanacağız.Kodlamayı ilk okuldan başlayarak eğitim-öğretim sistemimize da- hil ettik. Fatih projesi kapsamında öğrencilerimizin kodlama eğitimi de yapılabileceği tablet bilgisayarlar dağıtarak öğrencilerimizin bu alanda gelişmelerini sağlamaya devam edeceğiz.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu gözden geçireceğiz. Bu çerçevede; dijital hak ihlalleri ile mücadele, kullanıcıların lisanslanması ve toplu hak yönetim sistemi, toplumun eserlerden faydalanma imkânlarının arttırılması, farklı meslek gruplarındaki sanatçılarımızın telif haklarına yönelik düzenlemeler gerçekleştireceğiz.Dijital arşivler oluşturacağız. Kültürel mirasımızın gelecek nesillere doğru aktarılması için Dijital Kültür Arşivi’ni tamamlayarak, ulusal ve uluslararası erişime açacağız, vaadleri projelerin dışında beyannamede yer alan vaadler.
İŞTE AK PARTİ PROJELERİ
Antartika’ya Bilim Üssü
Bu kapsamda;Madrid Çevre Protokolü’nü imzalayarak Antarktika Projesi’ni hız- landırdık. Antarktika’ya 40 bilim insanı ile iki sefer düzenledik. Ulusal Kutup Bilim Programımızı uygulamaya başladık. 1 milyon Avro’luk Kutup Araştırmaları Programı çağrısını yaptık.
Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi
Projede 1,4 milyon tablet bilgisayar dağıtımı, 16.876 okulun ağ altya- pısı, 432 bin derslikte etkileşimli tahta kurulumu yapılmıştır. Proje, önü- müzdeki dönemde yaygınlaştırılacaktır. Bir taraftan eğitimin teknolojik seviyesi artırılırken, diğer taraftan bilgi teknolojilerinin tüm topluma yayılması sağlanacak, yurtiçi üretim ve araştırma desteklenecektir.
Dijital Arşivler Projesi
Somut kültürel mirasımızın gelecek nesillere doğru aktarılması için “Dijital Kültür Arşivini” oluşturuyoruz. Tescilli Kültür Varlıkları Taşın- maz Ulusal Envanter Sistemi (TUES) ile arkeolojik, doğal, kentsel ve ta- rihi sit niteliği taşıyan alanlar ile kültür ve tabiat varlığı niteliği taşıyan yapı ve anıtların tespit ve tescil çalışmalarına devam edilmesi, envan- terlerinin dijital ortama aktarılması ve kamuoyuna sunulmasını hedef- liyoruz. Ayrıca, Müzeler Ulusal Envanter Sistemi (MUES) ile ülkemizde- ki taşınır kültür varlıklarını ulusal ölçekte kayıt altına alan uluslararası standartlara uygun diğer envanter sistemleri getiriyoruz. 2023 yılında tüm veri girişlerinin tamamlanmasını planlıyoruz.
ULAK Projesi
Artan askeri ve sivil veri haberleşmesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 4G haberleşme sistemi milli yazılım ve donanım bileşenleri- nin geliştirilmesi hedeflenmekte olup 4G teknolojilerine yönelik milli imkan ve kabiliyetler artırılarak mobil haberleşme teknolojilerine yöne- lik dışa bağımlılığın azalması beklenmektedir. Projede test faaliyetleri başarıyla tamamlanmış olup seri üretime hazır hale getirilmiştir.
Yerli Marka Otomobil Projesi
Yerli marka otomobil projesinin özel sektör liderliğinde geliştiril- mesi amacıyla, 2 Kasım 2017’de 5 şirket temsilcisinden oluşan Ortak Girişim Grubu ile protokol imzalanmıştır. Yeni nesil otomobil tekno- lojilerine sahip olmaya imkân sağlamak amacıyla başlatılmış bulunan Türkiye’nin Otomobili Projesi hızla hayata geçirilecektir. 2019 yılında prototip aracı tamamlayacak ve 2021 yılında yerli elektrikli otomobili- mizi piyasaya süreceğiz.
Ar-Ge Tematik Araştırma Laboratuvarları Projesi
Kamu kurumları ve üniversitelerde tamamlanmış 131, desteklenmeye devam edilen 109 tematik araştırma laboratuvarı projesi bulun- maktadır. Bu projelere toplamda yaklaşık 6 milyar TL kaynak tahsis edilmiştir. Önümüzdeki dönemde bu altyapılar desteklenmeye devam edilecektir.
Kurulan araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını ve sürdürü- lebilirliğini sağlamak üzere 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Destek- lenmesine Dair Kanun kapsamında altyapılara destekler sağlanmaya başlamıştır. Bu destekler devam edecektir. İlk aşamada aşağıdaki altya- pılar desteklenmeye başlanmıştır.
ODTÜ MEMS Merkezi İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi(SUNUM)
Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi(UNAM)
Merkezi Araştırma Laboratuvarları Projesi
96 üniversitede, ortak araştırma altyapısı ihtiyacını karşılamak ve araştırmacılara uygun ortam sağlamak için merkezi araştırma labora- tuvarı kurulması desteklenmiştir. Toplamda yaklaşık 1,4 milyar TL kay- nak tahsis edilen projelerin 58’i tamamlanmış, 38’i ise devam etmektedir.
Haliç Bilim ve Teknoloji Merkezi
Haliç Tersanesi’nde Yaklaşık 70 bin m2’lik alana inşa edilecek Haliç Bilim ve Teknoloji Merkezi (HBTM) Avrupa’nın en büyük Bilim ve Tek- noloji Merkezi olacaktır. Yerli ve milli teknolojilerle yapılan, “Bilim, İn- san ve Medeniyet” temalı bir merkez haline gelecek HBTM’nin, eğitim ve teknoloji atölyeleri, kuluçka merkezleri, tematik/dijital kütüphane, deneyim merkezi, sergi salonları ve gösteri merkezleri, video mapping alanı ile yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlaması hedeflenmektedir.
Sanayide Milli Atılım, Milat 2018 Projesi
Türk sanayi devriminin milli ve yerli kimliğini güçlendirecek, tekno- lojik dönüşümüne katkıda bulunacak, yüksek teknolojili ürünlerin ihra- catımızdaki payını istikrarlı bir biçimde artıracak, cari açığımızı azalta- cak olan proje ve programların bütününden oluşan Milat 2018 Projesi ile bilimde, teknolojide ve sanayide de büyük atılımları başlatacağız.
e-Devlet Kapısı Projesi
Halihazırda 449 kamu kurumuna ait 3.220 adet kamu hizmetinin sunulduğu, 37,5 milyon kayıtlı kullanıcıya sahip e-Devlet Kapısı, aylık ortalama 200 milyon kullanıma ulaşmıştır. 2023 yılına kadar da tüm kamu hizmetlerinin e-Devlet Kapısı üzerinden verilmesi hedeflenmek- tedir.
T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi
313 milyon TL maliyetli elektronik kimlik kartı projesi, hizmet sunu- munu kolaylaştıracak, kimlik sahteciliğini azaltacaktır. Kimlik kartları- nın dağıtımına Mart 2016’da Kırıkkale’de, Ocak 2017’de tüm Türkiye’de başlandı. Bugüne kadar 21.657.008 adet kimlik kartı verilmiştir. 2020 yılı sonuna kadar tüm vatandaşlara (yurtdışı dahil) dağıtılması planlan- maktadır.
3’ü Bir Yerde uygulaması ile Sürücü Belgesi, Pasaport, Kimlik verilme işlemleri tek bir biometrik veri ile yapılmaktadır. 2 Nisan 2018 tarihin- den itibaren bugüne kadar 149.153 pasaport ve 174.851 sürücü belgesi verilmiştir.
Acil Çağrı Sistemi (112) Projesi
Birden fazla olan acil çağrı numaralarının, 81 ilde tek numara (112) altında toplanması amacıyla 81 il için 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi yürütülmektedir. 24 ilde tamamlanan toplam 775 milyon TL’lik projenin çalışmaları devam etmekte olup, Vatandaşlarımıza çok daha hızlı bir hizmet sunumunun sağlanması hedeflenmektedir. 112 Acil Çağrı Mer- kezleri 2018 yılında toplam 76 ilde, 2019 Haziran’ına kadar ise 81 ilde faaliyete geçirilecektir.
Kentiçi Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Projesi
754 milyon TL maliyetli proje kapsamında 81 ilimiz ve 508 ilçe, suçu önleme ve aydınlatmada büyük katkı sağlayan kamera ve plaka tanıma sistemlerinden oluşan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS)’ne ka- vuşturulmuştur. Ayrıca, mobil plaka tanıma sistemlerinin kullanımına başlanılmıştır. 2018’de tüm Türkiye’de kurulum tamamlanacak proje ile 22 bin 468 noktada 75 bin 667 kamerayla sistem faaliyete geçecektir. Emniyet Genel Müdürlüğü İle Jandarma Genel Komutanlığı arasında Plaka Tanıma Sistemlerinin Entegrasyonu Sağlanmış olup, PTS nok- ta sayısı mevcutta 1.958’e çıkarılmış olup, 31 Aralık 2018’e kadar 1.667 noktada daha kurulumu yapılacaktır. 190 noktada Mobil PTS kurulumu tamamlanmıştır. 2018’de 758 noktada daha Mobil PTS kurulumu plan- lanmaktadır.
Kamu Entegre Veri Merkezi Projesi
Projeyle önümüzdeki dönemde kamu veri merkezlerinin bütünleşti- rilmesi ve etkin hizmet verilmesi sağlanacaktır. Fizibilite etüdü hazırlığı devam etmektedir. Fizibilite etüdünün tamamlanmasının ardından ta- sarım, standartlar, kanuni düzenlemeler, inşaat vb. gerekli işler yürütü- lecektir.
Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) Projesi
116 milyon TL maliyetli projeyle, ifade ve savunma alınması, duruş- malarda video kaydı alınması ve video konferans yönteminin kullanıl- masını hedeflenmektedir. Böylece adaletin daha hızlı ve etkin çalış- masına katkıda bulunulacaktır. Proje kapsamında 3.874 yerde sistem kurulumu gerçekleştirilmiş olup, projenin yüzde 90’ı tamamlanmıştır. 2019 yılında tamamlanması planlanan proje içerisinde 786 yerde daha sistem kurulumu ve altyapısı yapılması planlanmaktadır.
Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Veri Üretimi ve Yaygınlaş- tırma Projesi
440 milyon TL maliyetli proje kapsamında metin tabanlı adres bil- gileri coğrafi koordinatlarla eşleştirilerek bu bilgilere mekânsal boyut kazandırılması amaçlanmaktadır. 2017 yılında 31 ilde yer alan yetkili idarelerde çalışır hâle getirilmiş olup, 2018 yılında 35 ilde, yer alan yetki- li idarelerin MAKS’ta çalışır hâle getirilmesi hedeflenmektedir. Bugüne kadar 4 milyon 340 bin adet yapı dijital ortama aktarılmış olup, bu sayı 2018 yılında 8 milyon’a çıkarılacaktır. 2019 yılında tamamlanması ön- görülen proje, mekânsal adres bilgisine ihtiyaç duyulan diğer projelerde de altlık olarak kullanılacaktır.
e-Belediye (Bulut Belediye) Projesi
Proje ile tüm belediyelerin online ortak bir veri tabanında buluşturu- larak, vatandaşa sundukları hizmetler ile yazışma ve diğer işlemlerinin elektronik ortama taşınması sağlanacaktır. Ayrıca belediyeler için va- tandaşa sunulan hizmetler açısından ortak standartlar geliştirilecektir. Projenin gerçekleşmesiyle belediyelerin yaklaşık 2 Milyar TL tasarruf et- meleri sağlanacaktır.
Muhtar Bilgi Sistemi Projesi
Yerel ve merkezi idarenin taşrada en uç noktadaki temsilcisi olan muhtarlarımızın etkinliğinin artırılması, özlük ve diğer haklarının iyileş- tirilmesine yönelik çalışmalar yapılmış, Sayın Cumhurbaşkanımız ta- rafından kabullerinin yanı sıra yerelde de vali ve kaymakamlarla ortak toplantıların yapılarak merkezi idareyle yerel idareler arasındaki iletişim ve koordinasyonun artırılması sağlanmaktadır. Muhtarlarımızın bilgi ve görgülerini artırmaya yönelik yurtdışı programları gerçekleştirilmiştir. Muhtarlarımızın vatandaşların kamu kurumlarına yönelik taleplerini etkili bir şekilde iletim ve takibini sağlamak için İçişleri Bakanlığı bünye- sinde Muhtar Bilgi Sistemi (MUBİS) kurulmuştur.
Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması Projesi
1,5 milyar TL tutarındaki projeyle, evrensel hizmet kapsamında 2020 yılına kadar mobil haberleşme altyapısı bulunmayan yerleşim yerlerin- de 4.5G teknolojisi ile haberleşme hizmeti sunulmasının sağlanması planlanmaktadır.
Yerli Haberleşme Uydusu: Türksat 6A
İlk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın üretimi TUSAŞ TAI tesis- lerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde (USET) devam etmektedir. Ülkemizin, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak projenin 2020 yılında tamamlanması ve 2021 yılında uzaya fırlatılması hedeflenmektedir.
Yeni Uydu Projelerimiz: Türksat 5A ve 5B
Ülkemizin uydu haberleşme kapasitesini artırmaya ve yörünge hak- larımızı korumaya yönelik yeni uydu projelerimiz Türksat 5A ve 5B Uy- dularının üretimine başlanılmıştır. 2020 yılında Türksat 5A’yı, 2021 yılın- da Türksat 5B’yi uzaya göndererek yeni Ku-Bant frekansını kullanan ilk 5 ülke arasına girilmesi hedeflenmektedir.
Çamlıca TV-Radyo Kulesi Projesi
452 milyon TL tutarındaki projeyle hem karasal yayın vericilerinin tek bir noktada toparlanması ve İstanbul siluetinde görüntü kirliliği- ne neden olan onlarca antenin kaldırılması hem de İstanbul’u yüzlerce metre yüksekten seyretme imkânı sunarak her yıl milyonlarca turisti ağırlayacak yeni bir merkez kazandırılması amaçlanmaktadır. Yatırım Programında tamamlanma yılı 2019 olan projenin 2018 yıl sonunda ta- mamlanması hedeflenmektedir.
Diğer Önemli e-Devlet Projeleri
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi Mükellef Uyum Yönetim Sistemleri Projesi Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Projesi Orman Bilgi Sistemi Projesi (ORBİS)
Sosyal Güvenlik Entegrasyon Projesi (SGEP) Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Projesi Kamu Güvenli Ağı Projesi Yüksek Seçim Kurulu Veri Merkezi Projesi Bulut Belediye Projesi.
SAVUNMA SANAYİİ DE ÖN PLANDA
AK Parti, seçim beyannamesindeki savunma sanayii projelerine ilişkin de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Teknoloji dünyasında konuşulan Drone, İnsansız Araç vs gibi kavramlarda bu projeleri de bilişim, bilgi teknolojileri alanındaki projeler arasında sayabiliriz.
Yerli Tıbbi Görüntüleme Cihazları Üretim Projesi
Manyetik Rezonans (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Ultrasonog- rafi (USG), Dijital Röntgen (DR) ve Hastabaşı Monitörü (HBM) olarak belirlenen 5 adet tıbbi görüntüleme cihazının Sanayi İşbirliği Projeleri kapsamında yerli katkı, teknolojik işbirliği ve ihracat şartını da içerecek şekilde alımı yapılarak bu alanda yerli üretim ve teknolojinin geliştiril- mesi sağlanacaktır.
Anka İHA Projesi
ANKA İHA sistemleri ile gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevleri icra edilebil- mektedir. Silahlı İHA (SİHA) olarak da kullanılan ANKA programı kap- samında uydu kontrollü versiyonun da teslimatları başlamış bu sayede uzaktan komutaya gerek kalmaksızın uydudan kontrol sayesinde çok daha uzak mesafelerde kullanım imkanı sağlanmıştır.
Bayraktar İHA Projesi
Orta irtifa ve uzun menzil sınıfı İHA konseptine uygun olarak milli ve özgün tam otomatik uçuş kontrol özellikleri ile dünya klasmanında en ileri teknolojik seviyede geliştirilmekte olan keşif ve gözetleme ara- cıdır. Yerli mühimmatlarla 24 saat havada kalarak silahlı olarak hizmet verebilmektedir.
Akıncı İHA / İnsansız Savaş Uçağı Projesi
Mevcut İHA projelerine ilave olarak artırılmış faydalı yük ve mü- himmat taşıma kapasitesi ile yüksek irtifada daha uzun süre istihbarat, keşif ve gözetleme görevi icra edebilecek Akıncı İHA ve İnsansız Savaş Uçağı Projesi için hazırlık çalışmaları hızla devam etmektedir.
Entegre Sınır Güvenlik Sistemi Projesi
Proje ile Türkiye – Suriye sınırının Hatay ili sınır hattının Asi Nehri bölgesinde Sınır Güvenlik Sistemi’ni oluşturan gözetleme ve algılama sistemlerinin kurulumu ve komuta kontrol yazılımı ile entegrasyonu ve gerekli altyapı unsurlarının tesis edilmesi sağlanması amaçlanmıştır.
AK Parti’nin seçim beyannamesinin tam metnine ulaşmak için tıklayın.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Reklam Engelleyici kullandığınız için, içeriğimizi görüntüleyemiyorsunuz. Biz, bağımsız yayın kuruluşu olarak, size sunduğumuz hizmetin maliyetini, reklam gelirleri ile karşılıyıoruz. İçeriğimizi görüntülemek ve reklam gelirlerimizi artırmamıza yardımcı olmak için reklam engelleyici uygulamanızı kapatarak yeniden deneyin.