İstanbul Depremi’nin faturası operatörlere kesildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, 26 Eylül 2019'da yaşanan İstanbul Silivri merkezli depremde hizmet kesintisi yaşayan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Mobil'e ceza yağdırdı. Operatörlere 2018 yılı gelirlerine oranla çeşitli cezalar verildi. En büyük cezayı 27 saat kesinti yaşayan Türk Telekom Mobil aldı. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, 26 Eylül 2019’da yaşanan İstanbul Silivri merkezli depremde hizmet kesintisi yaşayan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Mobil’e ceza yağdırdı. Operatörlere 2018 yılı gelirlerine oranla çeşitli cezalar verildi. En büyük cezayı 27 saat kesinti yaşayan Türk Telekom Mobil aldı. 

Kurul, toplam 1 saat 15 dakika trafiğe bağlı olarak yaşanan yoğunluktan kaynaklı olarak haberleşmenin sağlanamaması yüzünden Turkcell’e 2018 yılı gelirinin onbinde 1,5, Vodafone’a 1 saat 45 dakika yoğunluk kaynaklı haberleşme kesintisi yüzünden onbinde 3 ve Türk Telekom Mobiil’e de 27 saatlik kesinti yüzünde dört ayrı gerekçe ile toplam onbinde 20 ceza kesti.
BTK’nın 14 Ocak 2020 tarih ve 2020/İK-SDD/009 sayılı kurul kararında şöyle denildi

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 12’nci maddesinin (ğ) ve (i) bendleri, 34’üncü, 59’uncu
ve 60’ıncı maddeleri, GSM 1800 Sayısal Hücresel Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi ile
İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi’nin 22’nci maddesi, IMT-2000/UMTS Altyapılarının
Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi’nin 21’inci
maddesinin (b) bendi, Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi Eki IMT Altyapılarının
Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Hak ve Yükümlülükler Belgesi’nin 22’nci
maddesinin ikinci fıkrası, 28.05.2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 19’’uncu maddesinin
birinci fıkrasının (d) ve (f) bendleri, 13.07.2014 tarihli ve 29059 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği’nin 11’inci
maddesinin birinci fıkrası ile 30’uncu maddesinin birinci fıkrası, 14.12.2011 tarihli ve 28142 sayılı
Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim
Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik ile 15.02.2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde; GSM, IMT-2000/UMTS, IMT işletmeciliği kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin ilgili
mevzuat çerçevesinde belirlenmiş olan yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğinin tespitine
yönelik Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ile Vodafone Telekomünikasyon AŞ ve TT Mobil İletişim
Hizmetleri AŞ hakkında yürütülen inceleme sonucunda;
1. GSM Pan-Avrupa Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin
İmtiyaz Sözleşmesi’nin “Acil durumlar” başlıklı 22’nci maddesinde yer alan; “İşletmeci, acil
durumlarda abone ve kullanıcıların ihtiyaçlarını giderecek gereken önlemleri alacak ve bu
durumlara öncelik verecektir.” hükmü, IMT-2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile
Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi’nin “Acil durumlar” başlıklı 21’inci
maddesinin (b) bendinde yer alan; “İşletmeci; Sağlık, yangın, afet, güvenlik vb. acil durumlarda
kamu kurum ve kuruluşlarına öncelik tanımak kaydıyla, abone ve kullanıcıların ihtiyaçlarını
gidermek için gerekli önlemleri eksiksiz alacaktır.” hükmü, Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı
Yetki Belgesi Eki IMT Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin
Hak ve Yükümlülükler Belgesi’nin “Acil yardım çağrı hizmetleri, afet ve acil durum hallerinde
haberleşme” başlıklı 22’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “İşletmeci, afet ve acil durum
hallerinde abone ve kullanıcıların ihtiyaçlarını gidermek için gerekli önlemleri almakla ve bu
durumlara öncelik vermekle yükümlüdür. …” hükmü ve Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin
Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 19’uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan; “Afet durumlarındaki haberleşmenin kesintisiz devam
edebilmesi için gerekli tedbirleri almakla … yükümlüdür.” hükmüne aykırı olarak, afet ve acil
durumlarda haberleşmenin kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmaması
sonucunda 26.09.2019 tarihinde İstanbul ili ve çevresini etkileyen deprem sonrasındaki trafik
artışına bağlı olarak yaklaşık 1 saat 15 dakika boyunca haberleşmenin kesintisiz sunulamamış
olması nedeniyle Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller” başlıklı 5’inci maddesinin birinci
fıkrasında (a) bendinin ikinci alt bendinde yer alan; “İşletmecinin; 2) Acil durumlara ve/veya acil
yardım çağrı hizmetlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, … halinde işletmecinin bir
önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü
ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler
çerçevesinde; 2018 yılı net satış tutarı (13.935.760.609,55TL)’nın yüzbinde onbeş (%0,015)’i
oranında idari para cezası uygulanması,

2. GSM Pan-Avrupa Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin
İmtiyaz Sözleşmesi’nin “Acil durumlar” başlıklı 22’nci maddesinde yer alan; “İşletmeci, acil
durumlarda abone ve kullanıcıların ihtiyaçlarını giderecek gereken önlemleri alacak ve bu
durumlara öncelik verecektir.” hükmü, IMT-2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile
Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi’nin “Acil durumlar” başlıklı 21’inci
maddesinin (b) bendinde yer alan; “İşletmeci; Sağlık, yangın, afet, güvenlik vb. acil durumlarda
kamu kurum ve kuruluşlarına öncelik tanımak kaydıyla, abone ve kullanıcıların ihtiyaçlarını
gidermek için gerekli önlemleri eksiksiz alacaktır.” Hükmü, Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı
Yetki Belgesi Eki IMT Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin
Hak ve Yükümlülükler Belgesi’nin “Acil yardım çağrı hizmetleri, afet ve acil durum hallerinde
haberleşme” başlıklı 22’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “İşletmeci, afet ve acil durum
hallerinde abone ve kullanıcıların ihtiyaçlarını gidermek için gerekli önlemleri almakla ve bu
durumlara öncelik vermekle yükümlüdür. …” hükmü ve Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin
Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 19’uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan; “Afet durumlarındaki haberleşmenin kesintisiz devam
edebilmesi için gerekli tedbirleri almakla … yükümlüdür.” hükmüne aykırı olarak, afet ve acil
durumlarda haberleşmenin kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmaması
sonucunda 26.09.2019 tarihinde İstanbul ili ve çevresini etkileyen deprem sonrasındaki trafik
artışına bağlı olarak yaklaşık 1 saat 45 dakika boyunca haberleşmenin kesintisiz sunulamamış
olması nedeniyle Vodafone Telekomünikasyon AŞ hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller” başlıklı 5’inci maddesinin
birinci fıkrasında (a) bendinin ikinci alt bendinde yer alan; “İşletmecinin; 2) Acil durumlara ve/veya
acil yardım çağrı hizmetlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, … halinde işletmecinin
bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.”
hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler
çerçevesinde; 2018 yılı net satış tutarı (8.196.856.873,31TL)’nın onbinde üç (%0,03)’ü oranında
idari para cezası uygulanması,
3. Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği’nin “İş sürekliliği” başlıklı
11’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “İşletmeci, yetkilendirmesine ilişkin tüm hizmetlerin
ve kritik sistemlerin doğal afetler, çevresel tehditler, kazalar, donanım arızaları, kasti eylemler veya
siber saldırılar sonucunda kesintiye uğramasını önlemek ve sahip olduğu varlıklarda oluşabilecek
kayıpları en aza indirmek amacıyla iş sürekliliği planları yapar ve uygular.” hükmüne aykırı olarak
ilgili iş sürekliliği planı senaryosunda yer alan kurtarma süresinin aşılması dolayısıyla yapılmış olan
iş sürekliliği planına uyulmaması nedeniyle TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ hakkında; Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Elektronik haberleşme güvenliği
ihlali” başlıklı 19’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “İşletmecinin, şebeke güvenliği de
dahil olmak üzere elektronik haberleşme güvenliğine ilişkin mevzuata uymaması halinde bir önceki
takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ve
aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde;
2018 yılı net satış tutarı (7.532.437.126,89TL)’nın onbinde bir (%0,01)’i oranında idari para cezası
uygulaması,
4. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun “Haczedilmezlik ve haberleşme hizmetlerinin
sürekliliği” başlıklı 34’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Elektronik haberleşme alt
yapısına mahkeme kararı veya ilgili mevzuatı uyarınca Kurum, Bakanlık veya diğer yetkili merciler
tarafından alınmış bir karar olmadıkça, elektronik haberleşmenin aksamasına neden olacak
biçimde müdahalelerde bulunulamaz.” hükmüne aykırı olarak yetkili merciler tarafından alınmış bir
karar olmaksızın, ülke genelinde birçok ildeki radyo erişim şebekesi elemanlarından BSC ve
RNC’lerin kapatılması nedeniyle TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ hakkında; Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Milli güvenlik, kamu düzeni ve gizliliğin ihlali”
başlıklı 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “İşletmecinin elektronik haberleşme alt
yapısına mahkeme kararı veya ilgili mevzuat uyarınca Kurum, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı veya diğer yetkili merciler tarafından alınmış bir karar olmadıkça, elektronik
haberleşmenin aksamasına neden olacak biçimde müdahalelerde bulunması halinde işletmecinin
bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.”
hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler
çerçevesinde; 2018 yılı net satış tutarı (7.532.437.126,89TL)’nın onbinde altı (%0,06)’sı oranında
idari para cezası uygulanması,

5. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendinde yer alan; “(Değişik:RG-11/6/2016-29739) Elektronik haberleşme
şebekelerinin bütünlüğünün idame ettirilmesi: İşletmeciler, afet halleri dahil kamuya açık elektronik
haberleşme hizmetleri ve/veya şebekeleri arasındaki zararlı elektromanyetik girişimin önlenmesi
ve acil yardım çağrı hizmet numaralarına ilgili mevzuat çerçevesinde kesintisiz olarak
ulaşılabilmesi başta olmak üzere, elektronik haberleşme şebekelerinin bütünlüğünün idame
ettirilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. …” hükmüne aykırı olarak elektronik
haberleşme şebekesinin bütünlüğünün idame ettirilmesi için gereken önlemlerin alınmamış olması
nedeniyle TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari
Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller” başlıklı 5’inci maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan; “İşletmecinin birinci fıkrada sayılan fiiller dışında yetkilendirmeye ilişkin ilgili
mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne
(%3) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı
44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 2018 yılı net satış tutarı
(7.532.437.126,89TL)’nın onbinde altı (%0,06)’sı oranında idari para cezası uygulanması,
6. GSM 1800 Sayısal Hücresel Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans
Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi’nin “Acil durumlar” başlıklı 22’nci maddesinde yer alan;
“İşletmeci, acil durumlarda abone ve kullanıcıların ihtiyaçlarını giderecek gereken önlemleri alacak
ve bu durumlara öncelik verecektir.” hükmü, IMT-2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve
İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi’nin “Acil durumlar” başlıklı
21’inci maddesinin (b) bendinde yer alan; “İşletmeci; Sağlık, yangın, afet, güvenlik vb. acil
durumlarda kamu kurum ve kuruluşlarına öncelik tanımak kaydıyla, abone ve kullanıcıların
ihtiyaçlarını gidermek için gerekli önlemleri eksiksiz alacaktır.” Hükmü, Sayısı Sınırlandırılmış
Kullanım Hakkı Yetki Belgesi Eki IMT Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin
Sunulmasına İlişkin Hak ve Yükümlülükler Belgesi’nin “Acil yardım çağrı hizmetleri, afet ve acil
durum hallerinde haberleşme” başlıklı 22’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “İşletmeci, afet
ve acil durum hallerinde abone ve kullanıcıların ihtiyaçlarını gidermek için gerekli önlemleri almakla
ve bu durumlara öncelik vermekle yükümlüdür. …” hükmü, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin
Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 19’uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan; “Afet durumlarındaki haberleşmenin kesintisiz devam
edebilmesi için gerekli tedbirleri almakla … yükümlüdür.” hükmüne aykırı olarak afet ve acil
durumlarda haberleşmenin kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmaması
sonucunda 26.09.2019 tarihinde İstanbul ili ve çevresini etkileyen deprem sonrasındaki trafik
artışına bağlı olarak yaklaşık 27 saat boyunca haberleşmenin kesintisiz sunulamamış olması
nedeniyle TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari
Yaptırımlar Yönetmeliğinin “Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller” başlıklı 5’inci maddesinin birinci
fıkrasında (a) bendinin ikinci alt bendinde yer alan; “İşletmecinin … 2) Acil durumlara ve/veya acil
yardım çağrı hizmetlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, … halinde işletmecinin bir
önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü
ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler
çerçevesinde; 2018 yılı net satış tutarı (7.532.437.126,89TL)’nın onbinde yedi (%0,07)’si oranında
idari para cezası uygulanması
hususlarına karar verilmiştir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Reklam Engelleyici kullandığınız için, içeriğimizi görüntüleyemiyorsunuz. Biz, bağımsız yayın kuruluşu olarak, size sunduğumuz hizmetin maliyetini, reklam gelirleri ile karşılıyıoruz. İçeriğimizi görüntülemek ve reklam gelirlerimizi artırmamıza yardımcı olmak için reklam engelleyici uygulamanızı kapatarak yeniden deneyin.