Teknoloji Baharı, CHP ile gelecek

CHP ise dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 odaklı bir büyüme vizyonunu temel alarak, tüm kamu politikalarında ana eksen yapmayı vaad ediyor.İnternet ve sosyal ağ yasaklarının kaldırılması, internete ilişkin tüm kanun ve uygulamaların demokratik ülkelerin standartlarına ulaştırılması hedefler arasında. Gençlere, 4 yılda bir ÖTV ödemeden cep telefonu alma fırsatı, taahhütsüz internet, telekomünikasyon ve TV abonelikleri, BTK’nın kişisel verilerin gizliliğine ilişkin yeniden yapılandırılması öne çıkan başlıklar arasında. Endüstri 4.0, Blokzincir, Elektrikli araç, Robot üretimine teşvik de ciddi vaadler arasında.Özgür ve hızlı İnternet ortamı, AR-GE teşvikleri, yaratıcı, girişimci gençlere yönelik politikalar ve insan kaynağımıza yatırım, tüm kamu politikalarına hakim olmanın yanında Türkiye’de ulusal insan kaynaklarımızdan beslenen bir teknoloji baharı başlatılması en büyük hedef. Doğrudan bilgi ve iletişim teknolojileri, internet ve ar-ge ile projeler yanında, kamu yönetiminde ve şeffaflık sağlamada da teknolojinin nimetlerinden yararlanmak CHP’nin hedefleri arasında.
İŞTE CHP’nin, bilgi teknolojileri, bilişim, ar-ge, bilim, teknoloji vaadleri
Yurtlarda geniş bant İnternet altyapısını kuracak, ücretsiz ve kotasız erişim sağlayacağız
Genç Kart sahiplerine ücretsiz aylık 2 GB mobil İnternet erişimini sağlayacağız.
Genç Kart sahiplerine 4 yılda 1 kez ÖTV ödemeden telefon alma hakkı tanıyacağız.
Sabit İnternet hatlarında adil kullanım kotasını tamamen kaldıracağız.
İnternet, TV, telefon gibi iletişim ihtiyaçlarını taahhüt vermeden karşılamak isteyen yurttaşlarımıza fahiş fiyatla hizmet sunumuna son vereceğiz.
Okulların İnternet altyapıları ve bilgisayar donanımlarını güçlendireceğiz
İnternet ve sosyal medya yasaklarını kaldıracağız.
İnternete ilişkin tüm kanunları ve uygulamaları demokratik ülkelerin standartlarına ulaştıracağız.
Kişisel verilere hakim kararı olmaksızın erişilmesini engelleyecek, bu yolla elde edilen kişisel verileri yargı kararı ile imha edeceğiz.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu evrensel ilkeler çer- çevesinde, unutulma hakkını da kapsayacak şekilde düzenleyeceğiz.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun faaliyetlerini özel hayatın korunması ilkesi çerçevesinde yapılandıracağız.
Kent Enstitüleri’nde ve Yaşam Boyu Eğitim Okulları’nda katılımcıların İnternet, teknoloji, medya okuryazarlığını artıracağız. Onlara boş zamanlarında sanatsal, kültürel ve sosyal olanaklar sunacağız.
Otomotiv sektöründe AR-GE alanında yeni yatırımları, bü yüme hedeflerimizi ve desteklerimizi sürdüreceğiz.
Elektrikli araç üretimi için gerekli teşvikleri sağlayacağız.
Sürücüsüz araç teknolojisinin geliştirilmesi ve adaptasyonu için gerekli teşvikleri sağlayacağız
KISA VE ORTA VADELİ PLANLAR
CHP’nin, beyannamesinde, bilgi teknolojileri, ar-ge, teknoloji ile ilgili planlar kısa ve orta vadeli programlar olarak iki şekilde özetlenmiş. Kısa vadede Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 odaklı bir büyüme vizyonu, derhal tüm kamu politikalarında ana eksen olacaktır. Özgür ve hızlı İnternet ortamı, AR-GE teşvikleri, yaratıcı, girişimci gençlere yönelik politikalar ve insan kaynağımı- za yatırım, tüm kamu politikalarına hakim olacaktır. Türkiye’de ulusal insan kaynaklarımızdan beslenen bir teknoloji baharı başlatmayı hedefliyor. Orta vadede ise başlatılacak olan
Yüksek Katma Değerli Üretim Programı ile yol almayı hedefliyor. Programın temel amaçları, mal ve hizmet üreten sektörlerimizin girdi maliyetlerini dü- şürmek, kamusal yüklerini hafifletmek, kümelenmelerle ortak giderleri düşürerek, hedef pazarlara çok daha kolay ulaşmasını sağlamak olacaktır. Geleceğin üretim paradigması olarak adlandırılan Endüstri 4.0’ın sunduğu fırsatların ve tehditlerin farkındayız. Nesnelerin İnternet’i, büyük veri, artırılmış gerçeklik, üç boyutlu yazıcılar gibi maliyetleri düşüren, verimliliği ve ürün kalitesini artıran, tüketiciye yepyeni faydalar sağlayan; teknolojik araçları kullanan, geliştiren ve üreten işletmelerin kurulmasının önünü açacağız. Bu yönde yeni işler kurmak isteyen gençleri ve kadınları destekleyeceğiz. Büyük ölçekli işletmelerimizin, küçük ölçekli işletmelerle güç birliği içinde kuracakları ulusal tedarik zincirleriyle, küresel markalar yaratan bir ekonomi inşa edeceğiz. Yeni dijital çağın 59 ihtiyaçları doğrultusunda büyük işletmelerle, yeni kurulan kü- çük start-up şirketlerinin, güçlü işbirlikleri kurabileceği mekanizmalar geliştireceğiz. İşletme ekosistemini dönüştürmenin yanı sıra öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı oluş- turacağız. Türkiye ekonomisinin verimlilik ve uluslararası rekabet ortamında yaşadığı sorunları aşacağız. Ekonomimizi rant değil, üretim odaklı hale getireceğiz. Borç- lanmayla değil, gelir artışı ve adil bölüşümle büyüyeceğiz. Batı ülkelerinin bizim gibi ülkelere ihraç ettiği üretim ve hizmet alanlarını değil; teknoloji, bilim ve AR-GE ile beslenen sektörleri geliştireceğiz. KOBİ’lerimizi geleceğin ekonomisine hazırlayacak ve dijital ça- ğın öncüleri kılacağız. Mevcut durumda KOBİ’lerimizin faktör verimliliği artmıyor ve büyümeye istenen ivmeyi vermiyor. Bu nedenle, dijital teknolojilerin üretimi ve kullanımı bir tercihten ziyade kaçınılmaz bir zorunluluk haline geliyor. Dijitalleşmeye dönük atacağımız adımlar ile KOBİ’lerin yönetim kalitesini artıracak ve her ilimizde kurulacak olan Dijital Dönüşüm Merkezleri ile yetkinlikleri, inovasyonu ve işbirliklerini geliştirecek ortamlar yaratarak KOBİ’lerimiz arasındaki dijital teknolojilerin yayılımını sağlayacağız. Bu dönüşüm sayesinde Endüstri 4.0 teknolojilerinin sadece müşterisi değil, aynı zamanda üreticisi olacağız. Bu amaçla eğitim ve dijital altyapıyı Endüstri 4.0 sürecine uyumlu hale getireceğiz. Endüstri 4.0’ı, Emek 4.0 ile tamamlayacağız. Emek 4.0 kapsamında, işçinin kendi öğrenim seviyesi ve yaptığı işin niteliğine uygun olarak vasfının artmasını sağlayacağız. 60 Çalışanlarına yeni dijital çağın gerektirdiği yetkinlikleri kazandırmak için yatırım yapan şirketlere ek destek vereceğiz. Devlet desteği ile gençlere yeni eğitim olanakları sunacağız. Hem yetkinlikleri geliştirmek, hem istihdamı artırmak hem de yetenek uyumsuzluğunu, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinlikler ile mevcut iş gücünün yetkinlikleri arasındaki farkı gidermek için daha güçlü ve etkin, üniversite ve sanayi iş birlikleri kuracağız. Bu politikalar sayesinde dünyada aranan, adından bahsedilen ürünler, Türk Malı damgası taşıyacaktır. Türkiye’nin kendisi bir marka olacaktır. Tasarım ve teknoloji gücü, tüketiciye sunulan fayda ve hizmet, küresel çapta üretim hacmi, rekabetçilik ve kalite açısından işletmelerimiz dünya pazarlarının aranan aktörleri haline gelecektir.
Bunun yanında bilişim ve telekomünikasyon alanında şu vaadler ön plana çıkıyor. 
Yurttaşlarımıza İnternet hakkı çerçevesinde, ücretsiz olarak aylık 2 GB’a kadar geniş bant İnternet erişimi sağlayacağız.
Yerli yazılım sektörünü teşvik edeceğiz. Kamu kuruluşlarında açık kaynak kod kullanımını yaygınlaştıracağız.
KOBİ’ler ve sosyal işletmelerin e-ticaret kapasitelerini artırmaya yönelik önlemler alacağız.
KOBİ’ler ve sosyal işletmelerin bulut bilişimi, elektronik tedarik ve stok yönetimi yöntemlerini kullanmalarını teşvik edeceğiz.
Evrensel Hizmet Fonu’nu amacına uygun kullanacağız.
Fiber optik altyapısını tamamlayarak, yurdun her köşesine nitelikli ve ucuz İnternet hizmeti götürülmesini sağlayacağız.
Ağ tarafsızlığını garanti altına alacağız.
Bilgi ve iletişim teknolojileri ve buna dayalı hizmetler üzerindeki ÖİV’yi bütünüyle kaldıracak, KDV’yi düşüreceğiz. Telekomünikasyon sektöründe başta sabit telefon ve altyapı hizmetleri olmak üzere, rekabet önündeki tüm engelleri kaldıracağız.
Start-up Hızlandırma Programları kuracağız. Sosyal işletme kapsamındaki start-up’lara 1 milyar TL çekirdek yatırım yani tohum yatırımı yapacağız. • Bilişim sektöründe, cirosunun yarısını ihracat ile elde eden firmalara kurumlar vergisi indirimi sağlayacağız.
Enerjinin ve diğer kaynakların sürdürülebilirliği ve verimli kullanılabilmesi için, dijital teknolojilerin getirdiği olanaklardan yararlanacağız.
Robot üretimi, tasarımı ve yapay zekaya yönelik çalışma ve teşvikleri artıracağız.
Veri analitiği, nesnelerin İnternet’i, üç boyutlu yazıcılar, siber güvenlik, biyoteknoloji, nanoteknoloji, hassas tıp gibi alanlara ayrılan kaynakları artıracağız; bu alanlarda insan kaynağı yetiştirilmesine, teknoloji geliştirilmesine ve üretilmesine destek sağlayacağız.
Block zinciri teknolojisine dair dünyada genel kabul gören kriterleri, ihtiyaç ve koşullarımıza uygun şekilde ekonomimize uyarlayacağız.
Yüksek teknoloji kullanımı, katma değeri yüksek üretimi ve düşük enerji tüketimini destekleyen sanayi ve teknoloji politikası izleyeceğiz.
Teşvik uygulamaları ve destek hizmetlerinin İnternet üzerinden ve kolay erişilebilir olmasını temin edeceğiz.
AR-GE Odaklı Üretim
Endüstri 4.0’ın yarattığı bütün fırsatları değerlendirerek, Türkiye’yi teknolojik gelişme üssüne dönüştüreceğiz.
AR-GE harcamalarının GSYH’ye oranını hızla artıracak ve AB ortalaması olan % 3’e ulaştıracağız.
AR-GE desteklerine erişimi kolaylaştıracak, firmaların tek noktadan her türlü desteğe başvurabilmesini sağlayarak, araştırma ve ürün geliştirme çabası içindeki girişimcilerin, bürokratik engellere takılmasının önüne geçeceğiz.
Nitelikli üretimi gerçekleştirmek ve bilgi ekonomisini tesis etmek için, gençlerimizin bir yabancı dil, yazılım ve kodlama öğrenmesini sağlayacağız. Böylelikle Yüksek Yetenek İnşası’nı gerçekleştireceğiz. Türk Tasarım Danışma Konseyi’ni etkin kılacak, “Türkiye Tasarım Enstitüsü”nü kuracağız.
BİLİŞİM DEVRİMİ IŞIĞINDA BİR KAMU YÖNETİMİ DÜZENİ
Bilgi ve iletişim teknolojileri bilgiyi edinme, işleme, depolama ve yayma hızını artırırken, aynı zamanda tüm bu işlemlerin maliyetlerini önemli düzeyde düşürmüştür. Bilişim devrimi, ekonomik, toplumsal ve kültürel yaşantımızın yanı sıra kamu yönetiminde de büyük bir dönüşüme yol açmaktadır. Gelişen teknolojiler, kamu politikalarının ve programlarının oluşturulma ve kamu hizmetlerinin sunulma yöntemini başka bir boyuta taşıyacak potansiyele sahiptir. Akıllı telefonlar, İnternet, blok zinciri gibi teknolojik gelişmeler sayesinde, yurttaşların kamu kararları ve uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi, katılımı, kamuya karşı yükümlülüklerini yerine getirmeleri artık neredeyse sıfır maliyetle, anlık olarak ve uzaktan yapmak mümkün hale gelmiştir. CHP olarak bu yeni olanaklar doğrultusunda köklü bir kamu yönetimi reform programını ivedilikle hayata geçireceğiz. Kamunun tüm kademelerinde, kurum ve kuruluşlar arasında entegrasyonu ve eşgüdümü sağlayacağız. Bürokrasiyi katı hiyerarşiden ve aşırı merkeziyetçilikten kurtaracağız. Yerel düzeyde 137 hizmetlerin sunumunu mümkün olan en küçük birimler aracılı- ğıyla vatandaşa en yakın noktada gerçekleştireceğiz. Devlet ve vatandaş ilişkisinde, vatandaşı merkeze alan bir yaklaşımı benimseyeceğiz. Buyrukçu ve yasakçı bir yönetim yerine, geniş katılım ve temsile dayanan, karar süreçlerine halkın bütününü dahil eden bir yönetim sistemi kuracağız. Teknolojinin sağladığı tüm olanaklardan yararlanarak, mümkün olan koşullarda doğrudan demokrasiyi hayata geçireceğiz. Geliş- tireceğimiz çağdaş uygulamalar ile devleti hantal yapısından kurtaracağız. E-devlet araçlarını etkin şekilde kullanacak, bu sayede vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine hızlı, düşük maliyetli ve kolay erişmesini sağlayacağız.
Şeffaf Yönetim
Belediyelerin tüm hizmet süreçlerinin İnternet üzerinden yurttaşlarla paylaşılmasını zorunlu kılacağız.
Belediye başkanlarının ve belediye yöneticilerinin servet beyanlarının yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağız.
Kentle ilgili karar alma süreçlerini içeren önemli toplantıların İnternet aracılığıyla canlı yayınlanmasını zorunlu kılacağız.
CHP’nin Seçim Beyannamesi’nin tam metnine linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Reklam Engelleyici kullandığınız için, içeriğimizi görüntüleyemiyorsunuz. Biz, bağımsız yayın kuruluşu olarak, size sunduğumuz hizmetin maliyetini, reklam gelirleri ile karşılıyıoruz. İçeriğimizi görüntülemek ve reklam gelirlerimizi artırmamıza yardımcı olmak için reklam engelleyici uygulamanızı kapatarak yeniden deneyin.