Türkiye Telekomünikasyon Pazarı İkinci Çeyrek Özeti…

2011 yılı ikinci üç aylık dönem sonu itibariyle Türkiye telekomünikasyon pazarında yaşanan gelişmeler kısaca aşağıdaki şekilde özetlenmektedir: Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 582’dir. Türk Telekom ve mobil işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 5,67 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
 Diğer işletmecilerin yaklaşık 1,16 milyar TL düzeyindeki net satış gelirleriyle birlikte toplam telekomünikasyon hizmet gelirleri yaklaşık 6,82 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
 Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı yaklaşık 884 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
 Diğer işletmeciler tarafından yaklaşık 145 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir. Diğer işletmecilerin yatırım/gelir oranı %12,6’dır.
 Toplam mobil trafik miktarı 37,21 milyar dakika olurken, sabit trafik miktarı ise 5,70 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Trafiğin büyük bir kısmını (%81,6) mobilden mobile giden trafik oluşturmaktadır
 Türk Telekom’un çalışan sayısı 25.682, mobil işletmecilerin toplam çalışan sayısı 7.743 ve diğer işletmecilerin çalışan sayısı 4.812 olarak gerçekleşmiştir.
 Sektör çalışanlarının %67,17’si Türk Telekom’da, %20,25’i mobil sektörde ve %12,58’i diğer hizmet alanlarında çalışmaktadır.
 Sektörde en fazla lisans seviyesinde çalışan bulunmakta (%34,2), bunu lise ve yükseokul seviyesindeki çalışanlar izlemektedir.
77
 Sektörde toplam çalışanların %77’sini erkek, %23,üni ise kadın çalışanlar oluşturmaktadır.
 15,75 milyon sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de penetrasyon oranı yaklaşık %21,4 seviyelerine düşmüştür. Bununla birlikte; Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğünün 3,97 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye’nin önemli bir kesimine ulaşıldığını söylemek mümkündür.
 Sabit telefon hizmetleri sunan işletmeciler üzerinden taşıyıcı seçimi yöntemi ile arama yapan kullanıcı sayısı 276.559, taşıyıcı ön seçimi yöntemi ile arama yapan kullanıcı sayısı ise 190.846 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yöntemlerle bu işletmecileri kullanarak arama yapan kullanıcı sayısı ise 296.338 kişidir. Bu işletmecilerin toplam ön ödemeli kart satış adedi ise 4.269.267’dir.
 PSTN gelirleri toplam gelirin %61,5’ini, erişim gelirleri %26,3’ünü, kiralık devre gelirleri %6,’ini ve arabağlantı gelirleri %3,6’sını teşkil etmiştir.
 Sabitten arama gelirleri (brüt) 1409 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
 Yaklaşık 764 bin kullanıcı sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecileri kullanmış olup, bu işletmecilerin üç aylık dönem için gelirleri 96,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
 STH işletmecilerinin ilgili hizmetlerdeki gelir bakımından pazar payları %14 olarak gerçekleşmiştir.
 Şehiriçi trafikte STH işletmecilerinin payı %5,7 olarak, Türk Telekom’un payı %94,3 olarak gerçekleşmiştir.
 Şehirlerarası arama trafik miktarındaki STH işletmecilerinin pazar payı %12, Türk Telekom’un ise %88 olarak gerçekleşmiştir.
78
 Mobile doğru çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı %27, Türk Telekom’un payı %73 olarak gerçekleşmiştir.
 Yurtdışına doğru çağrı başlatma trafiğinde Türk Telekom’un payı %71, STH işletmecilerinin payı %29 olarak gerçekleşmiştir.
 Sabit şebekede sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde Türk Telekom’un payı %43, STH işletmecilerinin payı %57 olarak gerçekleşmiştir.
 Mobil şebekelerde sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı %74, Türk Telekom’un payı %26 olarak gerçekleşmiştir.
 Sabit şebekede başlatılan toplam trafikte STH işletmecilerinin payı %10,55, Türk Telekom’un payı %89,45 olarak gerçekleşmiştir.
 Türk Telekom şebekesinden en çok aranan kısa numara 163 (Telekom Borç Sorma) olmuştur.
 Sabit şebekeden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya’dır.
 Sabit MoU 204,9 dakika olarak gerçekleşmiştir.
 Sabit abonelerin ortalama başlattığı trafik miktarı 119,1 dakikadır.
 Türk Telekom’un abone başına aylık geliri 22,1 TL olarak gerçekleşmiştir.
 Ağustos 2011 itibariyle sabitte taşınan numara sayısı 79 bini geçmiştir.
 Genişbant internet abone sayısı 11 milyona yaklaşmıştır.
 İSS hizmetlerinden elde edilen toplam gelir yaklaşık 804 milyon TL’dir.
79
 Sabit genişbant abonelerinin %92’si xDSL teknolojisini kullanırken, AB ortalaması Temmuz 2010 itibariyle %78 olarak gerçekleşmiştir. Temmuz 2010 tarihi itibariyle AB ülkelerinde ortalama olarak %16 ile kablo internet bağlantısı tercih edilirken, Türkiye’de kablo internet hizmetinin genişbant içindeki payı %5’e çıkmıştır.
 Mobil genişbant internet abone sayısı 3.629.522’ye ulaşmıştır. Toplam mobil genişbant internet kullanım miktarı ise 6.421 TByte olmuştur.
 Türkiye’deki sabit genişbant internet abonelerinin yaklaşık %75’i 8 Mbit/s hıza kadar olan bağlantıya sahip abonelik türünü tercih etmektedir.
 2 Mbit/sn (dahil) ile 10 Mbit/sn arasındaki sabit genişbant aboneliğin AB ortalaması %58 iken bu oran Türkiye’de %77’ye çıkmaktadır. Buna karşılık 10 Mbit/sn üzeri aboneliğin AB ortalaması %29 iken Türkiye’de %5’e düşmektedir.
 AB ülkelerinde genişbant hizmetlerinde yerleşik işletmecilerin ortalama payı %44 iken Türkiye’de %84 seviyelerindedir.
 Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %9,9 iken, AB ülkeleri penetrasyon ortalaması %25,6’dır. Ayrıca mobil genişbant penetrasyon oranı Türkiye’de %5,1 iken AB ortalaması %6,1’dir. AB ülkeleri hanehalkı sabit penetrasyon ortalaması %61,4 iken Türkiye’de yaklaşık %39,5 olarak gerçekleşmiştir.
 “Nic.tr” kayıtlarında 262.253 adet “.tr” uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu alan adlarının, %68,5’i “com.tr”, %8,8’i “gen.tr”, %3,8%’i “k12.tr”, %3,9’u “gov.tr” uzantısına sahiptir.
 Türkiye’de yaklaşık %86,5 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 63,8 milyon mobil abone bulunmaktadır.
80
 3G abone sayısı 24,8 milyona ulaşmıştır.
 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranı %100’ün üzerine çıkmaktadır.
 Faturalı mobil genişbant abone sayısı 2.682.320, ön-ödemeli mobil genişbant abone sayısı 947.202 olarak gerçekleşmiştir.
 Mobil abonelerin yaklaşık %67’sini ön ödemeli aboneler oluşturmaktadır.
 Avrupa’da mobil abonelerin %30,1’i 3G abonesi iken, Türkiye’de bu oran yaklaşık %38,9 seviyelerine ulaşarak AB ortalamasını geçmiştir.
 Ağustos 2011 itibariyle toplam taşınan numara sayısı 32 milyonu aşmıştır.
 Abone sayısına göre Turkcell %53,38, Vodafone %27,44, Avea %19,17’lik paya sahiptir.
 2011 yılı Haziran ayı itibariyle Turkcell, Vodafone ve Avea’nın abone kayıp oranları sırasıyla %1,73, %2,5 ve %3,34 olarak gerçekleşmiştir.
 Toplam mobil trafik hacmi 37,21 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu trafiğin büyük bir kısmını (%68,28) mobil işletmecilerin kendi aboneleri arasındaki trafiği ifade eden şebeke içi trafik oluşturmaktadır. Mobil işletmecilerden diğer mobil işletmecilere doğru giden trafik toplam trafiğin %25,84’ünü oluşturmaktadır.
 Mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya’dır.
 Avea, Vodafone ve Turkcell hatlarından en çok aranan kısa numara 112 (Acil Servis)’dir.
81
 SMS sayısı yaklaşık 40,1 milyar âdet olarak gerçekleşirken, MMS sayısı 23 milyon seviyelerinde seyretmektedir.
 Konuşma gelirleri, Avea’nın gelirlerinin %76,7’sini oluştururken, Vodafone’un gelirlerinin %77,5’unu, Turkcell’in gelirlerinin ise %78,5’ini oluşturmaktadır. SMS+MMS gelirleri Turkcell’in gelirlerinin %6,9’unu oluştururken, Avea’nın gelirlerinin ise %11,1’ini, Vodafone’un gelirlerinin ise %12,2’sini, oluşturmaktadır. Data gelirleri ise Vodafone’da %6,2, Turkcell’de %6,8, Avea’da %8,6 paya sahiptir.
 Turkcell için abone başına ortalama aylık gelir 19,6 TL, Vodafone için 19,9 TL, Avea için ise 20,5 TL’dir.
 Turkcell’in MoU değeri 224,7 dakika, Avea’nın 317,3 dakika ve Vodafone’un ise 291,2 dakika olarak gerçekleşmiştir.
 Türkiye, 257 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile İrlanda, Norveç, İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz ve Almanya’nın üstünde yer almaktadır.
 Alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 32.523 km’dir. Telekom’un ise 2011 yılı birinci çeyrek itibariyle 134.000 km fiber altyapısı bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 114.000 km’si omurga, geri kalan kısmı erişim amaçlı kullanılmaktadır.
 Altyapı işletmecilerinin toplam abone sayısı 29.711 olup, bu hizmetlerden elde ettikleri toplam gelir yaklaşık 121 milyon TL seviyesindedir.
82
 TÜRKSAT’ın Türkiye’de toplam Kablo TV abone sayısı 1.286.128 olup, Teledünya markasıyla hizmette olan sayısal kablo TV abone sayısı 351.042 olarak gerçekleşmiştir. Kablo telefon hizmetinden yararlanan 181 abone bulunmaktadır. 24.641 abone IPTV hizmetinden faydalanmaktadır.
 Kablo internet abone sayısı 368.055’e ulaşmıştır.
 Uydu haberleşme hizmetleri konusunda yetkilendirilmiş işletmeciler 11.041 aboneye hizmet sunmaktadır. Bu hizmete ilişkin toplam gelirler yaklaşık 38,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
 Uydu platform hizmetlerinde toplam abone sayısı 3.579.784 olup, bu hizmete ilişkin gelirler yaklaşık 33,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
 GMPCS Mobil Telefon hizmet grubunda toplam abone sayısı 2971, gelir yaklaşık 7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
 Rehberlik hizmeti işletmecilerinin toplam çağrı sayısı 15.059.681 olup toplam çağrı süresi 19.600.473 dakikadır. Üç aylık gelirleri ise yaklaşık 17,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
 Ortak kullanım hizmeti sunan işletmecilerin toplam abone sayısı 1579, kullanıcı sayısı 31.834, toplam geliri yaklaşık 1,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu